Peb saib xyuas txog dej nyab hauv Milwaukee.

Aquatics Ambassadors Milwaukee (AAM) aims kom dej nyab thoob plaws hauv lub nroog los txhawb equitable mus ua luam dej thiab lifeguarding txuj. Peb collaborate nrog lub zej zog loj hlob peb lifeguard pipeline thiab caw tag nrho peb tej zej zog los pab kom lawv muaj feem rau dej. AAM yog ib teg num txaus siab los ntawm Milwaukee Parks Foundation hauv kev koom tes nrog Milwaukee County Parks.

Ib tug txiv neej dub nqa ib thoob nyob ze ib creek

Pub rau Aquatics Ambassadors

Milwaukee Parks Foundation tshua nplooj siab expanding lub pipeline pipeline hauv Milwaukee thiab yog khwb khuav mus nrhiav kev them nyiaj yug ntxiv los ntawm funders ntxiv lub hom phiaj ntawm Aquatics Ambassadors MKE.

Ib tug txiv neej dub nqa ib thoob nyob ze ib creek

NRHIAV IB PAS DEJ UA KE NYOB ZE KOJ

Nrhiav cov tshooj lus da dej thiab pas dej ua ke nyob ze koj. Siv peb cov thawj coj los nrhiav pej xeem pas dej ua ke thoob plaws hauv Milwaukee cheeb tsam. Thaum ib tug glance, koj yuav nrhiav tau leej twg qhib da dej lub sij hawm thiab da dej tshooj lus nrog convenient txuas ntxiv mus rau cov lus qhia ntxiv.