Milwaukee Parks Foundation logo
Pub

info@mkeparksfoundation.org

414-687-7166

1531 W Vliet St. Milwaukee, WI 53205

Sau npe mus ntsuab hnub no!

$40 thaum ntxov Noog Pricing mus ntsuab rau chaw ua si ncua rau lub rau hli ntuj 30th

Xov xwm thiab cov txheej xwm

MPF Cov Txheej Xwm

Nyob twj ywm rau tag nrho cov khoom uas zoj zis nyob rau hauv peb cov tiaj ua si.

Taug kev hauv lub tiaj ua si logo nrog huab
MPF

Taug kev hauv tiaj ua si – ua ntej hnub Friday ntawm txhua lub hlis

Milwaukee Parks Foundation thiab Milwaukee County Parks caw koj sau nrog peb mus rau ib teev ntev taug kev los ntawm ib tug

Kev Sib Tw Rau Kev Noj Qab Nyob Zoo

Washington Park Wednesday Wellness

Thaum lub caij kick-off ntawm Washington Park Wednesdays, County Executive Crowley thiab Barre Milwaukee yuav ua rau cov neeg tuaj saib hauv ib ceev all-peev xwm workout

Kev Sib Tw Rau Kev Noj Qab Nyob Zoo

F.E.R. MKE khiav

Powered los ntawm social X MKE health & Wellness pillar, F.E.A.R. (tsis nco qab txog txhua yam thiab khiav), tsim los pab rau ntuj 2015, yog ib tug neeg coob khiav

Taug kev hauv lub tiaj ua si logo nrog huab
MPF

Taug kev hauv tiaj ua si – ua ntej hnub Friday ntawm txhua lub hlis

Milwaukee Parks Foundation thiab Milwaukee County Parks caw koj sau nrog peb mus rau ib teev ntev taug kev los ntawm ib tug

Kev Sib Tw Rau Kev Noj Qab Nyob Zoo

Thawj Tee zej zog hnub ntawm Noyes Park

Hu golfers ntawm tag nrho cov muaj hnub nyoog thiab kev kawm! Koom County Executive Crowley rau ib hnub rau cov ntsuab. Cov tshooj lus dawb

Kev Sib Tw Rau Kev Noj Qab Nyob Zoo

Zej zog pas dej ua ke

Koom peb rau ib dip hauv lub pas dej ua ke! Milwaukee Parks Foundation (MPF) yuav muab kev pab dawb rau lub pas dej ua ke dawb rau lub

Kev Sib Tw Rau Kev Noj Qab Nyob Zoo

MKE5K txiv neej taug kev

Koom Milwaukee County Executive David Crowley rau ib 5K khiav/taug kev thoob plaws hauv plawv nroog Milwaukee. MKE5K yog ib xyoos ib zaug, zej zog-uas tau tsav teg num thiab

Taug kev hauv lub tiaj ua si logo nrog huab
MPF

Taug kev hauv tiaj ua si – ua ntej hnub Friday ntawm txhua lub hlis

Milwaukee Parks Foundation thiab Milwaukee County Parks caw koj sau nrog peb mus rau ib teev ntev taug kev los ntawm ib tug

Mus ntsuab rau parks
CheersToOurParks MPF

Mus ntsuab rau parks

Koom Milwaukee Parks Foundation ntawm peb txhua xyoo fundraiser! Mus saib peb lub vej xaij yog xav paub ntxiv.

Taug kev hauv lub tiaj ua si logo nrog huab
MPF

Taug kev hauv tiaj ua si – ua ntej hnub Friday ntawm txhua lub hlis

Milwaukee Parks Foundation thiab Milwaukee County Parks caw koj sau nrog peb mus rau ib teev ntev taug kev los ntawm ib tug

Taug kev hauv lub tiaj ua si logo nrog huab
MPF

Taug kev hauv tiaj ua si – ua ntej hnub Friday ntawm txhua lub hlis

Milwaukee Parks Foundation thiab Milwaukee County Parks caw koj sau nrog peb mus rau ib teev ntev taug kev los ntawm ib tug

Taug kev hauv lub tiaj ua si logo nrog huab
MPF

Taug kev hauv tiaj ua si – ua ntej hnub Friday ntawm txhua lub hlis

Milwaukee Parks Foundation thiab Milwaukee County Parks caw koj sau nrog peb mus rau ib teev ntev taug kev los ntawm ib tug

Xav kawm ntxiv txog MPF teg num nyob rau hauv peb cov tiaj ua si?

Mus xyuas peb cov xov xwm Archive nplooj ntawv.