MUS XYUAS Milwaukee Txhua xyoo

MUS NTSIB Milwaukee lub rooj sab laj 2024 txhua xyoo thiab tog nrog cov neeg uas nrog ib tug neeg yuav tau noj chaw rau hnub, May 18 ntawm tus tshiab Baird Ballroom ntawm lub Baird Center. Koom peb raws li peb nquam paj nquam nruas peb collective yeej xwb xyoo no thiab tos ntsoov rau txhua yam kev noj chaw nyob rau xyoo 2024 thiab tshaj ntawd.

  • Sij hawm: 3:00 pm - 7:00 pm (UTC+0)
  • Venue: Baird Center, 400 W Wisconsin Ave, Milwaukee, WI 53203

Ntxiv rau daim calendar

Txheej Xwm Txheej Xwm